Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

WCAG

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach

 • Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach przy ul. Kochanowskiego 5, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: biblioteka@starachowice.eu.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Ustawa z dnia 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
 • Dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.(art. 28 ust. 1 RODO) .
 • Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania
 • praw i obowiązków Biblioteki wynikających ze świadczonych usług.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania lub ograniczenia ich treści, oraz żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania bądź jego ograniczenia.
 • Użytkownik Biblioteki ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 • Podanie przez użytkownika danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Miejskiej
 • Biblioteki Publicznej i jej usług. Odmowa podania danych skutkuje brakiem bądź ograniczeniem możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki.

Menu